Audyt ustawowy wykonywany jest zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE w sprawie ustawowych badań, przepisami krajowymi regulującymi przeprowadzanie audytu, jak również Międzynarodowymi

Standardami Badania (ISA), które obowiązują dla wszystkich typów spółek handlowych oraz organizacji non-profit, przy równoczesnym zwróceniu szczególnej uwagi na charakter, wielkość oraz przedmiot działalności gospodarczej klienta.

Audyt indywidualnych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych obejmuje również przegląd sprawozdań rocznych, a także ewentualnych sprawozdań dotyczących relacji z podmiotami powiązanym, jeżeli klient takie prowadzi.